Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Programów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w latach 2023–2025 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w formie wsparcia realizacji zadania ogłoszony uchwałą nr 3/377/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2023 r.

DOTYCZY ZADANIA NR 2 PRZEDMIOTOWEGO OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

L.p.ZADANIE:Wysokość środków publicznych (w zł)
2Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera20 000 000, w tym:1) w 2023 r. – 8 000 000;2) w 2024 r. – 8 000 000;3) w 2025 r. – 4 000 000.

​Zadanie realizowane na podstawie umów trzyletnich.

Oferent może złożyć NIE WIĘCEJ niż 1 ofertę w powyższym zadaniu publicznym. Maksymalna kwota dofinansowania dla oferty wynosi:

 1. w 2023 r. – 2 000 000 zł;
 2. w 2024 r. – 2 000 000 zł;
 3. w 2025 r. – 1 000 000 zł.

Zadanie jest realizowane w formie wsparcia realizacji zadaniania publicznego, ponadto Usługi w DDP są odpłatne (oferent sam ustala stawkę odpłatności), w związku z powyższym oferent powinien wnieść wkład własny finanowy (w formie świadczeń od odbiorców zadania publicznego), oprócz tego oferent może wnieść wkład własny osobowy i rzeczowy. Wkład rzeczowy też powinien zostać wyceniony w źródłach finansowania. Łączny wkład własny oferenta powinien wynosić minimum 10% wszystkich kosztów realizacji zadania.

Informacje specyfikujące zadanie:

Odbiorcami realizacji zadania będą osoby starsze cierpiące z powodu zespołu otępiennego w przebiegu choroby Alzheimera we wstępnym etapie choroby, w zakresie usług społecznych.nformacje szczegółowe specyfikujące zadanie nr 2:

 1. Zadanie publiczne realizowane na podstawie umów trzyletnich w latach 2023–2025 polegające na utworzeniu i działaniu nowych[1] dziennych domów pobytu (DDP) dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera na pierwszym etapie choroby:
  1. do DDP mogą być przyjęte tylko osoby starsze, ciepiące z powodu zespołu otępiennego w przebiegu choroby Alzheimera we wstępnym etapie choroby,
  2. oferent zobowiązany jest do opracowania regulaminu organizacyjnego działania DDP, który będzie określał w szczególności godziny pracy w czasie realizacji projektu,
  3. DDP funkcjonuje przez cały rok (w ramach niniejszego zadania publicznego max. 3 lata budżetowe), 5 dni roboczych w tygodniu, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin; w wyjątkowych przypadkach liczba dni i godzin funkcjonowania DDP może zostać dostosowana do lokalnych potrzeb.
 2. W ramach zadania publicznego Oferent zapewnia rekrutację beneficjentów zadania:
  1. należy podać opis bieżącej rekrutacji beneficjentów zadania,
  2. ewaluacja beneficjentów prowadzona przez Oferenta co 6 miesięcy – wynik ewaluacji decyduje o dalszym uczestnictwie beneficjenta w projekcie.
 3. Liczba beneficjentów DDP nie mniej niż 15 osób – należy opisać potrzeby i oczekiwania beneficjentów DDP.
 4. Usługi w DDP są odpłatne. Oferent określi szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi, w tym szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w formie uchwały organu statutowego oferenta.
 5. Należy opisać potencjał Oferenta.
 6. Należy opisać sposób zarządzania zadaniem i DDP.
 7. W przypadku zgłoszenia takiej konieczności przez beneficjenta, Oferent zapewnia transport dla beneficjentów zadania.
 8. Oferent zapewnia odpowiednio indywidualnie skomponowaną dietę adekwatną
  do schorzenia dla osób starszych (np. dieta MIND&DASH) cierpiących z powodu zespołu otępiennego w przebiegu choroby Alzheimera we wstępnym etapie choroby (min. 2 posiłki dziennie dla każdego beneficjenta).
 9. Oferent zatrudni wystarczającą liczbę opiekunów dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom DDP.
 10. Kadra DDP powinna być zatrudniona na takim poziomie etatowym, aby zapewnić bezproblemową realizację wszystkich zakładanych celów zadania publicznego.
 11. Oferent zapewnia specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie DDP zgodnie ze standardami, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, w zakresie aktywizacji:
  1. fizycznej;
  2. intelektualnej;
  3. integracyjnej;
  4. kulturalno-oświatowej;
   np. pielęgniarki, opiekuna, terapeuty zajęciowego, logopedy, organizatora życia kulturalnego i innych w zakresie określonym w celach zadania publicznego.
 12. Oferent przedstawi koncepcję funkcjonowania oraz finansowania DDP po zakończeniu realizacji zadania publicznego (zgodnie z wymogiem celu nr 6). W przypadku braku możliwości finansowania DDP przez Oferenta po zakończeniu realizacji projektu, zobowiązany jest on do utrzymania gotowości do prowadzenia DDP i prowadzenie działań informacyjnych o możliwości korzystania z DDP.
 13. Oferent zapewnia zaplecze DDP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
 14. Oferent zapewni elastyczne podejście oraz działania zapewniające funkcjonowanie DDP zgodnie z przepisami prawa podczas pandemii choroby Covid-19.
 15. Oferent powinien w ofercie przedstawić kompleksową koncepcję metod terapeutycznych wskazanych w celach zadania publicznego.
 16. Przez świadczone usługi w DDP nie należy rozumieć świadczeń medycznych.

[1] Przez nowy dzienny dom pobytu należy rozumieć DDP niebiorący udziału w pilotażowym programie pn. „Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera”, dofinansowanym uchwałą nr 735/134/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 czerwca 2020 r.

Zaleca się, aby działania prowadzone w ramach całego zadania zostały w ofercie opisane z wyraźnym podziałem na poszczególne lata 2023, 2024, 2025 według schematu:

 • Działania prowadzone w roku 2023 – zakres działań, planowany poziom rezultatów do osiągnięcia w danym roku
 • Działania prowadzone w roku 2024 – zakres działań, planowany poziom rezultatów do osiągnięcia w danym roku
 • Działania prowadzone w roku 2025 – zakres działań, planowany poziom rezultatów do osiągnięcia w danym roku
 • Zbiorczy opis rezultatów prowadzonych działań na cały okres realizacji zadania stanowiący sumę z lat 2023 – 2025

Dodatkowe punkty w ramach oceny kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego nr 2 przyznawane będą za:

 1. wydanie i dystrybucję publikacji/poradnika na temat działania dziennych domów pobytu na Mazowszu oraz możliwości uzyskania m. in. pomocy psychologicznej, socjalnej, rodzinnej, opiekuńczej itp. dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin (0/3 pkt):
  1. 0 pkt – brak informacji w ofercie na temat wydania i dystrybucji publikacji/poradnika,
  2. 3 pkt – szczegółowy opis w ofercie na temat wydania i dystrybucji publikacji/poradnika zgodnie z założeniami merytorycznymi powyższego kryterium;
 2. elementy kampanii informacyjno-edukacyjnej[1] mającej na celu promowanie i implementowanie modelu funkcjonowania DDP w województwie mazowieckim oraz zapobieganie stygmatyzacji i zmianę niechętnych postaw społecznych wobec osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi, punktacja zależy od zakładanego zasięgu kampanii społecznej oraz opisu merytorycznego założeń kampanii zawierającego wyszczególnienie etapów, założeń i planowanych wyników przeprowadzonej kampanii (0/3 pkt):
  1. 0 pkt – brak realizacji kampanii społecznej,
  2. 3 pkt – szczegółowy opis w ofercie realizacji kampanii społecznej zgodny z wymogami merytorycznymi powyższego kryterium;
 3. utworzenie dziennego domu pobytu na terenie gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej i/lub rekrutacja uczestników DDP z terenów gmin wiejskich/miejsko-wiejskich ze wskazaniem tych gmin; aby uzyskać dodatkowe punkty w kryterium, należy podać miejsce utworzenia DDP (nazwa gminy) oraz tereny planowanej rekrutacji uczestników DDP – nazwy powiatów/gmin (0/4 pkt):
  1. 0 pkt – brak szczegółowej informacji w ofercie pozwalającej w sposób obiektywny ocenić spełnienie powyższego kryterium;
  2. 4 pkt – utworzenie DDP na terenie gminy wiejskiej/miejsko-wiejskiej i/lub rekrutacja uczestników DDP z terenów gmin wiejskich/miejsko-wiejskich – należy podać nazwy gmin/powiatów.

[1] Przez kampanię informacyjno-edukacyjną / kampanię społeczną rozumie się różnorodne i atrakcyjne formy oddziaływań informacyjnych i edukacyjnych w szczególności akcje edukacyjne, eventy, spoty, reklamy, utworzenie tematycznej strony internetowej, płatna promocja danego zagadnienia w Internecie, wystawy, happeningi, audycje radiowe, artykuły w prasie lokalnej, billboardy, citylighty itp.

Zaleca się, by informacje dotyczące dodatkowych punktów w ramach oceny merytorycznej kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego zawarte były (opisane bezpośrednio, czytelnie i syntetycznie) w pkt VI. „Inne informacje” oferty.

Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności powinny zostać zawarte w pkt III.3 oferty, tj. Syntetyczny opis zadania, gdyż poziom ten podlega ocenie merytorycznej i ma znaczący wpływ na punktację.

Szczegłowe informacje dotyczące otwartego konkursu ofert znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Oferent, który nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym powinien załączyć do oferty w systemie Witkac.pl kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający jego status prawny.

Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty, tj. Dodatkowe informacje dot. rezultatów realizacji zadania publicznego – Planowany poziom osiągnięcia wszystkich rezultatów realizacji zadań w ofercie powinien zostać określony zarówno w sposób konkretny, policzalny i mierzalny, jak również jakościowy (specyficzny dla danego zadania publicznego).

Wymagane jest, aby w ofercie w opisie zasobów kadrowych, nie były zawarte dane osobowe (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, itp.).

W przypadku utrzymującej się pandemii SARS-CoV-2 w trakcie realizacji zadania publicznego, Oferent powinien być przygotowany do realizacji działań z zachowaniem reżimu sanitarnego. Gotowość do takiej realizacji działań powinna być opisania w ofercie.

Po złożeniu oferty w systemie Witkac.pl nie trzeba przesyłać do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej papierowego potwierdzenia złożenia oferty.

Ciasteczka

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj: polityka prywatności.