Informacje na temat dotacji z Krajowego Planu Odbudowy dla Przedsiębiorstw Społecznych i Podmiotów Ekonomi Społecznej

Najważniejsze informacje dotyczące programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025.

Termin składania wniosków do 17 lipca 2023 roku !!!

Główny cel Programu :

1) rozwój ekonomii społecznej,

2) wzmacnianie potencjału innowacyjnego i rozwojowego podmiotów ekonomii społecznej,

3) reintegrację zagrożonych wykluczeniem społecznym pracowników przedsiębiorstw społecznych,

4) nabywanie i podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej,

5) realizację usług społecznych.

W ramach Programu przedsiębiorstwa społeczne, podmioty zatrudnienia socjalnego i inne podmioty ekonomii społecznej będą mogły uzyskać wsparcie na modernizację swojej działalności. Modernizacja oznacza wprowadzenie zmian, które obejmować mogą zarówno przedmiot, formę, jak i skalę prowadzonej działalności. Efektem przeprowadzonej modernizacji może być zarówno wzrost liczby miejsc pracy, zwiększenie obrotów lub zysków, jak również zwiększenie skali działalności ekonomicznej, zmiana formy działalności lub zmiana branży.

Możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego, dotyczącego trzech obszarów funkcjonowania PES. Wnioskodawca może zdecydować się na jedno przedsięwzięcie mieszczące się w jednym ze wskazanych obszarów lub na takie, które łączy elementy kilku obszarów. W przypadku, w którym przedsięwzięcie wpisywać się będzie w realizację więcej niż jednego obszaru, Wnioskodawca wskazywać będzie we wniosku działanie wiodące – najistotniejsze z perspektywy osiągnięcia zaplanowanych efektów oraz zaangażowania środków finansowych.

Można pozyskać następujące kwoty wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięć w ramach Programu:

minimalna kwota wsparcia finansowego – 100 000,00 zł,

maksymalna kwota wsparcia finansowego – 170 000,00 zł,

maksymalna kwota wsparcia finansowego – 190 000,00 zł w przypadku:

Wnioskodawcy, który posiada status przedsiębiorstwa społecznego, przyznany zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej lub

Wnioskodawcy, który zobowiąże się do uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego w okresie realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. Nie spełnienie powyższego zobowiązania w okresie realizacji przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę będzie traktowane jako pobranie kwoty wsparcia finansowego w nadmiernej wysokości (dotyczy różnicy między kwotą 170 a 190 tys. zł).

1) Obszar 1 – reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego. Przeznaczony wyłącznie dla Przedsiębiorstw Społecznych.  Nie dotyczy na razie Państwa Fundacji.  Możliwe złożenie wniosku po uzyskaniu statusu Przedsiębiorstwa Społecznego.

Wsparcie w tym zakresie obejmować może rozszerzenie lub podniesienie jakości oferty reintegracyjnej, dotyczącej zarówno sfery społecznej, jak i zawodowej. W przypadku przedsiębiorstw społecznych wsparcie to umożliwi zapewnienie odpowiedniego wyposażenia i wiedzy do organizowania procesu reintegracji a także do wsparcia w tym zakresie pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania realizowane w tym obszarze mogą uwzględniać elementy związane z funkcjonowaniem w zielonej gospodarce lub cyfrową transformacją, Przykładowe działania, które mogą być sfinansowane w ramach Programu:

a) wzmacnianie potencjału do realizowania działań reintegracyjnych na rzecz pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym (w PS) lub uczestników (w PZS) np. przez: zakup środków trwałych, wyposażenia, przeprowadzenie remontu lub adaptacja pomieszczeń, niezbędnych do prowadzenia takiej działalności,

b) wsparcie np. w postaci szkoleń, doradztwa, mentoringu, superwizji, a także przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu dla pracowników zaangażowanych w proces reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (pracowników PS lub uczestników PZS),

c) wspieranie organizacji i realizacji działań reintegracyjnych adresowanych do zagrożonych wykluczeniem społecznym pracowników PS.

2) Obszar 2 – budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych  usług społecznych. 

Za zdeinstytucjonalizowaną usługę społeczną należy uznać usługę świadczoną w społeczności lokalnej tj. usługę umożliwiającą osobom niezależne życie w środowisku lokalnym, a dzieciom życie w bezpiecznej rodzinie. Usługi te zapobiegają odizolowaniu osób od rodziny lub społeczności lokalnej oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Są to usługi świadczone w sposób zindywidualizowany, umożliwiający odbiorcom usług kontrolę nad swoim życiem i decyzjami, które ich dotyczą; zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem, a także gwarantujący, że wymagania organizacyjne związane ze świadczeniem danej usługi nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami osoby z niej korzystającej. Warunki te muszą być spełnione łącznie.

Wsparcie w tym zakresie obejmować będzie wzmacnianie zdolności podmiotów ekonomii społecznej, a w szczególności przedsiębiorstw społecznych do świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej. PES będą mogły przeprowadzić działania modernizacyjne dotyczące prowadzonej działalności pożytku publicznego (odpłatnej lub nieodpłatnej) działalności gospodarczej, czy też innej działalności odpłatnej. PES będą mogły wnioskować o wsparcie, o ile przyczyni się ono do rozwinięcia potencjału do świadczenia usług społecznych w formule zdeinstytucjonalizowanej. Działania realizowane w tym obszarze mogą uwzględniać elementy związane z funkcjonowaniem w zielonej gospodarce lub cyfrową transformacją. Przykładowe działania, które mogą zostać sfinansowane w ramach Programu:

a) zakup wyposażenia umożliwiającego rozwijanie działalności w obszarze usług społecznych,

b) rozwijanie działalności w obszarze usług społecznych, z wykorzystaniem nowych, odtworzonych bądź zmodernizowanych środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, w tym środków transportu niezbędnych do świadczenia usług społecznych,

c) przeprowadzenie ekspertyzy lokalnego rynku usług społecznych pod kątem możliwości wprowadzenia na niego nowych usług przez PES obejmującej m.in. możliwość finansowania tych usług po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia (np. przez JST),

d) wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych niezbędnych do świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej,

e) rozwijanie potencjału w realizacji usług społecznych przez: zakup wartości niematerialnych i prawnych, licencji, oprogramowania itp. niezbędnych do świadczenia usług społecznych,

f) cyfryzacja obsługi klientów lub podopiecznych PES w zakresie świadczenia usług, umawiania wizyt, itp.,

g) wdrożenie rozwiązań niezbędnych do osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska lub wyższego poziomu efektywności energetycznej przy świadczeniu usług społecznych.

3) Obszar 3 – wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

Wsparcie w tym zakresie dotyczyć będzie szerokiego spektrum aktywności przedsiębiorstw społecznych i innych podmiotów ekonomii społecznej. Obejmować ono może zarówno działalność pożytku publicznego, działalność gospodarczą oraz inną działalność odpłatną. Wsparcie to w szczególności koncentrować powinno się na aspektach powiązanych z możliwością uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego, np. na rozpoczęciu lub rozwinięciu działalności gospodarczej lub odpłatnej pożytku publicznego. Działania realizowane w tym obszarze mogą uwzględniać elementy związane z funkcjonowaniem w zielonej gospodarce lub cyfrową transformacją.

Przykładowe działania, które mogą zostać sfinansowane w ramach Programu:

a) przeprowadzenie ekspertyzy lokalnego rynku pod kątem możliwości rozpoczęcia nowej formy działalności np. działalności gospodarczej lub rozwinięcia dotychczasowej formy działalności, m.in. przez wprowadzenie do oferty produktów lub usług związanych z zieloną transformacją,

b) rozwijanie potencjału w zakresie prowadzonej lub planowanej działalności w szczególności związanej z zieloną transformacją lub mającą na celu poprawę efektywności energetycznej stosowanych rozwiązań przez zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, w tym środków transportu,

c) wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych,

d) rozwijanie potencjału w zakresie prowadzonej lub planowanej działalności przez zakup wartości niematerialnych i prawnych, licencji, oprogramowania itp.,

e) wdrożenie rozwiązań niezbędnych do osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska lub wyższego poziomu efektywności energetycznej,

f) cyfryzacja dystrybucji lub sprzedaży, finansowanie tworzenia lub włączenia w internetowe platformy lub kanały sprzedaży itp.,

g) doradztwo zewnętrzne polegające na opracowaniu lub wdrożeniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi lub technologii,

h) informacja i promocja związana z modernizacją, w tym wydatki dotyczące: oznaczeń; bilbordów; tablic informacyjno-promocyjnych oraz utworzenia/rozbudowy istniejącej strony internetowej, przygotowania materiałów filmowych i zdjęciowych, organizacji spotkań informacyjnych w sieci internetowej, promocja w mediach społecznościowych,

i) doposażenie umożliwiające pracę zdalną w zakresie: doradztwa, szkoleń dla pracowników oraz zakupu licencji lub oprogramowania.

Niezależnie od wybranego działania wiodącego, Wnioskodawca powinien uwzględnić we wniosku informację o tym, czy, a jeżeli tak – to w jaki sposób zaplanowane przedsięwzięcie wpisywać się będzie w zieloną lub cyfrową transformację:

a) Zielona transformacja to działania pozwalające zmniejszać negatywny wpływ na środowisko, a także sprzyjać zachowaniu bioróżnorodności przez ograniczanie zależności od paliw kopalnych, większą energooszczędność, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Nieodłącznym elementem zielonej transformacji jest także sprzyjanie włączeniu społecznemu.

Przykładowe działanie mieszczące się w obszarze zielonej transformacji obejmują m. in.:

• zakup oraz eksploatację pojazdu/pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym,

• montaż oraz korzystanie z instalacji fotowoltaicznych lub innych odnawialnych źródeł energii,

• podniesienie jakości gospodarowania odpadami oraz recykling,

• audyt energetyczny,

• lepsze gospodarowanie wodą,

• wymianę urządzeń na bardziej energooszczędne

  • polega na zmianie sposobu funkcjonowania podmiotu (Wnioskodawcy) dzięki zastosowaniu technologii cyfrowych. Przykładowe działania mieszczące się w obszarze cyfrowej transformacji obejmują m. in.:

Działania z zakresu zielonej i cyfrowej transformacji nie są obligatoryjne, jednakże mogą one mieć wpływ na ocenę wniosku na zasadach określonych w Regulaminie naboru.

PODMIOTY UPRAWNIONE:

Wnioski mogą składać podmioty ekonomii społecznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, z zastrzeżeniem pkt 6:

1) Podmiot Ekonomii Społecznej może złożyć w ramach jednego naboru wniosków tylko jeden wniosek

2) PES może uzyskać wsparcie w ramach Programu tylko jeden raz.

3) Wnioski składać mogą także PES będące jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, o których mowa w art. 2 pkt 5 lit. b i c ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (CIS, KIS, WTZ, ZAZ), z tym, że dokonanie przez nie czynności prawnych w ramach Programu (w szczególności złożenia wniosku i sprawozdania, zawarcia umowy) wymaga odpowiedniego upoważnienia wydanego przez jednostkę tworzącą PES, o której mowa w art. 2 pkt 3 ww. ustawy.

4) Jeżeli jednostka tworząca PES, o której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej prowadzi więcej niż jeden PES, o którym mowa art. 2 pkt 5 lit. b i c tej ustawy, to jednostka tworząca PES może złożyć jeden wniosek w ramach naboru wniosków w odniesieniu do każdego prowadzonego przez siebie PES i raz uzyskać wsparcie w ramach Programu, w odniesieniu do każdego prowadzonego przez siebie PES 2.

5) W ramach Działania 1 Programu – Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego, wnioski składać mogą wyłącznie PS oraz PZS.

6) Z możliwości składania wniosku wyłączone będą podmioty, które:

a) w momencie składania wniosku przekraczają dopuszczalny próg pomocy de minimis,

b) korzystały ze wsparcia w ramach EFS lub EFS+ i nie spełniają warunków określonych w pkt 2 i 3 niniejszego rozdziału („Demarkacja i przeciwdziałanie podwójnemu finansowaniu”).

7) Wnioski składne z naruszeniem postanowień pkt 6, a także wnioski podmiotów, które uzyskały wcześniej wsparcie w ramach Programu, nie będą rozpatrywane.

Przedsięwzięcia w ramach Programu mogą być realizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 listopada 2024 r., zwanym dalej okresem kwalifikowalności wydatków.

Maksymalny czas realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu i związanych z nim działań wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Okres realizacji przedsięwzięcia musi mieścić się w ww. terminach, jednak może być krótszy. Założone w planie i harmonogramie terminy powinny wynikać z uzasadnionych potrzeb realizacji i możliwości organizacyjnych Wnioskodawcy.

Zachowanie poziomu zatrudnienia oznaczać będzie, że PES co najmniej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy w ramach Programu zatrudniać będzie co najmniej tyle samo osób na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, ile zatrudniał na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę w dniu złożenia wniosku.

W przypadku podmiotów, które w momencie złożenia wniosku o wsparcie w ramach Programu nie zatrudniały pracowników na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, za spełniające wymagania dotyczące zachowania poziomu zatrudnienia uznane będą te z nich, które przez co najmniej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy w ramach Programu zatrudniać będą co najmniej jedną osobę, w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę.

W sytuacji, w której w podmiocie korzystającym ze wsparcia w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy w ramach Programu poziom zatrudnienia określony był niższy niż zadeklarowany we wniosku, warunek dotyczący zatrudnienia uznaje się za spełniony jeżeli zachodzą łącznie następujące przesłanki:

               a) okres, w którym warunek nie był spełniony był nie dłuższy niż 30 dni,

               b) warunek był niespełniony z przyczyn nie leżących po stronie pracodawcy,

               c) podmiot objęty wsparciem poinformował Ministra o niespełnieniu tego warunku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wystąpienia sytuacji w której warunek nie był spełniony,

               d) łączny czas, przez który poziom zatrudnienia był równy lub wyższy od zadeklarowanego we wniosku wynosi co najmniej 12 miesięcy.

Jak należy podzielić wydatki we wniosku:

Wydatki na modernizację muszą zostać podzielone na dwie kategorie:

wydatki majątkowe, które stanowić będą nie mniej niż 70% środków przekazanych podmiotowi objętemu wsparciem, rozumiane jako wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne. Zakupy inwestycyjne to środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, niezaliczane do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.), tj. 10 000,00 zł, a odpisy amortyzacyjne od tych środków nie są dokonywane jednorazowo. Są to składniki majątkowe, które posiadają postać rzeczową, z wyjątkiem elementów ściśle określonych w ustawie o rachunkowości, posiadające przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności dłuższy niż rok, są kompletne i zdatne do użytku, są przeznaczone na potrzeby jednostki. Wydatki majątkowe mogą być przeznaczone np. na:

− zakup środków trwałych, które obejmują w szczególności: maszyny i urządzenia, środki transportu,

− przebudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację istotnych zmian cech użytkowych środka trwałego,

− zakup licencji, oprogramowania oraz szkolenia pracowników w zakresie obsługi nabywanego urządzenia przed przekazaniem do użytkowania, opracowania analiz strategii i planów działania,

− usługi lub dostawy bezpośrednio związanej z modernizacją obejmujące zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędne do uruchomienia zakupionych, wytworzonych lub zmodernizowanych środków trwałych, w szczególności zakup i konfiguracja oprogramowania, baz danych, licencji oraz wydatków związanych z tworzeniem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych,

jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

– będą wykorzystane wyłącznie dla celów Wnioskodawcy otrzymującego wsparcie,

− będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

− zostaną nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich zgodnie z zasadą konkurencyjności,

− zostaną włączone do aktywów przedsiębiorstwa i pozostaną związane z przedsiębiorstwem, przez co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

wydatki bieżące powiązane z procesem modernizacji, które stanowić mogą nie więcej niż 30% środków przekazanych podmiotowi objętemu wsparciem i przeznaczone mogą być np. na:

− koszty administracyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, w części przeznaczonej na realizowane przedsięwzięcie (m.in. energii, wody, ścieków, Internetu). Wnioskodawca jest zobowiązany do określenia w części III p. 17.II wniosku, informacji o procentowym udziale kosztów administracyjnych w całości realizowanego przedsięwzięcia,

− koszty działań informacyjno-promocyjnych wynikających z obowiązku informacyjnego dotyczącego finansowania projektu,

− wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych w działania modernizacyjne,

− remont, w tym nabycie materiałów i wyposażenia na potrzeby jego przeprowadzenia,

− zakup towarów i usług.

− usługi doradcze lub szkoleniowe, o ile są one niezbędne dla przeprowadzenia modernizacji i nie mają charakteru usług ciągłych lub okresowych, takich jak usługi w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy,

− badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu.

W przypadku zainteresowania składaniem wniosku zapraszamy Państwa do konsultacji. Informacji udziela:

Krzysztof Głąb – telefon 722 208 722

Zespół Polska.pro

www.polskapro.eu

biuro@polskapro.eu

Ciasteczka

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj: polityka prywatności.