Do 400 000 zł dla Organizacji Pozarządowych w konkursie NoweFIO edycja 2024.

Jeżeli chcesz uzyskać wsparcie do 400 000 zł dla swojego stowarzyszenia, fundacji, podmiotu ekonomii społecznej zapraszamy do bezpłatnych konsultacji. Do wyboru 3 obszary tematyczne:

W ramach Priorytetu 2

wspierana będzie aktywność społeczna na rzecz dobra wspólnego realizowana przez obywateli działających w strukturach organizacji obywatelskich. Projekty realizowane w ramach tego  Priorytetu powinny pozwolić na zwiększanie aktywności i samoorganizacji obywatelskiej, w efekcie przyczyniając się do budowania i powiększania kapitału społecznego (tworzenia więzi społecznych, budowania zaufania, aktywności wolontariackiej w organizacjach obywatelskich).

W ramach priorytetu dofinansowane będą projekty np:

· dotyczące działań na rzecz integracji i rozwoju społeczności lokalnych;

· adresowane do rodzin, dzieci i młodzieży, osób starszych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

· o charakterze edukacyjnym, w tym dotyczące kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii, postaw patriotycznych.

Dotacja od 50.000 do 300.000 zl

Projekty realizowane w ramach Priorytetu 3

powinny przyczyniać się do zwiększania obecności organizacji obywatelskich w życiu publicznym, wspierania dialogu obywatelskiego, procesów konsultacji, tworzenia forum debaty publicznej, budowania potencjału organizacji przez kształtowanie wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej. W ramach priorytetu dofinansowane będą projekty dotyczące np.:

– włączenia obywateli, organizacji pozarządowych w procesy decyzyjne (na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim) np. w konsultacje społeczne, budżety obywatelskie, inicjatywę lokalną;

– organizowania, wzmacniania funkcjonowania ciał dialogu obywatelskiego (np. rad młodzieżowych; szkolnych, dzielnicowych, seniorów);

–  budowania wizerunku organizacji pozarządowych w przestrzeni publicznej – uświadamiające społeczeństwo na temat roli sektora pozarządowego.

Dotacja od 50.000 do 300.000 zl

Projekty realizowane w ramach Priorytetu 4

powinny posiadać charakter systemowy i w skali co najmniej wojewódzkiej przyczynić się do rozwiązywania problemów i przezwyciężania barier hamujących rozwój trzeciego sektora.

Projekty systemowe powinny spełniać następujące warunki:

– Szeroki – co najmniej wojewódzki lub ponad wojewódzki zasięg zadania. Projekty systemowe służą wzmocnieniu sektora pozarządowego w Polsce i podniesieniu jakości oraz standardów jego działań. Powinny odpowiadać na problem, który dotyczy znacznej części sektora pozarządowego. Działania projektu powinny być dostępne dla szerokiej grupy organizacji bądź działaczy sektora.

– Praktyczne efekty działań. Rezultaty działań systemowych nie powinny zostać ograniczone do opracowania wskazówek, wyników badań, modelu czy np. projektu zmian prawnych. Powinna zostać także podjęta aktywna próba wdrożenia wypracowanych rozwiązań bądź choćby ich pilotażowego przetestowania. Ta część „wdrożeniowa” powinna stanowić istotną (a nie tylko symboliczną) część działań projektu. W ten sposób projekt systemowy powinien, na ile to możliwe, zapoczątkować trwałe rozwiązanie zdiagnozowanego problemu.

– Wykorzystanie dotychczasowego potencjału. Projekty systemowe powinny wykorzystywać (o ile są dostępne) dotychczas przeprowadzone działania oraz zdobyte doświadczenia.

Projekty systemowe muszą wpisywać się w jeden z poniższych obszarów:

– Systemowa poprawa zarządzania w organizacjach obywatelskich oraz wypracowywanie i wdrażanie standardów działania organizacji obywatelskich.

– Edukacja nt. fundraisingu.

–  Tworzenie i rozwijanie porozumień organizacji obywatelskich.

–  Edukacja nt. informacji i komunikacji w organizacjach obywatelskich.

– Kampanie społeczne i informacyjne nt. działalności organizacji obywatelskich.

W konkursie NOWEFIO 2024 w przewiduje się możliwość dofinansowania

projektów trwających i realizowanych w terminie od 1 marca 2024 r. do 31 grudnia 2026 r

Wysokość dotacji od 150.000 do 400.000 zl

Ciasteczka

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj: polityka prywatności.